ผลสำรวจของอะไลท์ โซลูชั่นส์ พบว่า องค์กรในเอเชียแปซิฟิก มีความพึงพอใจในเทคโนโลยีที่กำลังใช้งานด้านทรัพยากรมนุษย์ลดลง

 • 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ทำการสำรวจระบุว่า ยังไม่พึงพอใจกับเทคโนโลยีด้าน HR ที่ใช้อยู่และมีแผนจะลงทุนกับเทคโนโลยีด้าน HR ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า
 • ภายในปี 2563 กว่า 60 เปอร์เซ็นต์คาดว่ากระบวนการ HR จะอยู่ในรูปแบบโมบายทั้งหมด
 • โครงการฝึกอบรมขององค์กรส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งจะอยู่ในรูปแบบวิดีโอ 

กรุงเทพฯ, 13 มีนาคม 2562 – แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญกับงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพิ่มขึ้น แต่ผลการศึกษาล่าสุดของ อะไลท์ โซลูชั่นส์ (Alight Solutions) ผู้นำด้านโซลูชั่นการจัดการสุขภาพ สินทรัพย์ และทรัพยากรบุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยี ชี้ว่า บริษัทส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังไม่พึงพอใจกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้าน HR ที่ใช้อยู่ โดยผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าครึ่ง (55 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากปี 2561 ระบุว่าแพลตฟอร์มด้าน HR ที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบโจทย์ ผลสำรวจยังพบว่าเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ให้ข้อมูลกำลังวางแผนและประเมินการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้าอย่างกระตือรือร้น

รายงาน The State of HR Transformation Study 2018-19 ของอะไลท์ ทำการสำรวจองค์กรกว่า 670 แห่งในหลากหลายภาคธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีพนักงานรวมกันกว่า 6.1 ล้านคน และมีรายได้กว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบแนวทางในการเลือกและปรับใช้โซลูชั่นด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายขององค์กรเหล่านี้ รายงานนี้เป็นการจัดทำเป็นครั้งที่สองและเป็นรายงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุดในจำนวนรายงานประเภทเดียวกัน นอกจากข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว อะไลท์ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอีก 5 ข้อที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ ดังนี้

 • บริการและเทคโนโลยีด้าน HR มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตขององค์กร  องค์กรที่ได้พัฒนาด้าน HR แล้ว มีความมั่นใจต่อความพร้อมในอนาคตของตนเองมากกว่าองค์กรอื่นๆ เกือบ 5 เท่า และสามารถดำเนินงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 2 เท่า  นอกจากนั้น องค์กรดังกล่าวยังมีอัตราส่วนบุคลากรด้าน HR ต่อพนักงานประจำโดยเฉลี่ย 1:92 เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 1:52
 • ปัญหาช่องว่างด้านความสามารถและการประสานงานที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ฝ่าย HR ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ที่จริงแล้ว องค์กร 3 ใน 4 แห่งมีแผนที่จะเพิ่มยอดใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน HR
 • บริษัทในเอเชียแปซิฟิกกว่า 60 เปอร์เซ็นต์มีรูปแบบการให้บริการด้าน HR ที่ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งบ่งบอกว่าองค์กรนั้นๆ มีการพัฒนาที่ดี
 • จะมีการนำระบบงานอัตโนมัติ (Automation) และ AI มาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 18 – 24 เดือนข้างหน้า โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์) กำลังทำการประเมินกรณีการใช้งาน AI และระบบงานอัตโนมัติ รวมถึงขอบเขตการลงทุนในอนาคต
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Analytics) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน และการดึงดูดบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ใน 3 มีแผนที่จะปรับใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า

วิครานท์ คานนา หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการทรานส์ฟอร์มงานด้าน HR ประจำภูมิภาคเอเชียของอะไลท์ โซลูชั่นส์ ผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ กล่าวว่า “ในยุคที่มีการใช้งานระบบคลาวด์อย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก จำเป็นต้องยุติการพึ่งพากลยุทธ์แพลตฟอร์ม HR ที่ ‘ดีที่สุด’ เพราะการผนวกรวมแพลตฟอร์มต่างๆ และบริการหลากหลายช่องทางเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน HR ในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า”

รายงานผลการศึกษานี้ยังระบุแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2563 ไว้ดังนี้

 • 67 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรจะมีโปรแกรมการฝึกอบรมราวครึ่งหนึ่งเป็นรูปแบบวิดีโอ โดยมีเนื้อหาสั้นๆ และเปิดให้เรียนรู้ในแบบออนดีมานด์ รวมถึงการเรียนรู้เชิงคาดการณ์ตามบทบาทหน้าที่
 • 61 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรจะรับทราบข้อคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์) ได้แบบเรียลไทม์
 • องค์กรที่ทำการสำรวจครึ่งหนึ่งให้ข้อมูลว่าจะใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานราวครึ่งหนึ่งของกระบวนการที่ใช้อยู่ในองค์กรนั้นๆ
 • 63 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรระบุว่า กระบวนการ HR ทั้งหมดของตนจะมุ่งเน้นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรคาดว่าจะมีธุรกรรมด้าน HR ส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์) เป็นแบบสั่งงานด้วยเสียง และบริษัทเกือบครึ่งหนึ่ง (47 เปอร์เซ็นต์) คาดว่าจะดำเนินกระบวนการราวครึ่งหนึ่งบนเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable)
 • องค์กรกว่าครึ่งหนึ่งคาดว่าจะใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับบุคลากร (80 เปอร์เซ็นต์)

ชัสวัต คูมาร์ หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่น HCM ประจำภูมิภาคเอเชียของอะไลท์ และผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ กล่าวว่า “ส่วนงาน HR ในองค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก พยายามลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมและการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่พนักงาน และขับเคลื่อนความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งจะเกื้อหนุนต่อการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม  บริษัทต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกตระหนักว่า ส่วนงาน HR ที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และเกือบ 75 เปอร์เซ็นต์มีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้าน HR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการเพิ่มความสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน State of HR Transformation ของอะไลท์ได้ที่ https://hrtransformation.alight.com

###

เกี่ยวกับ อะไลท์ โซลูชั่นส์ (Alight Solutions)

อะไลท์ โซลูชั่นส์ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานขององค์กรที่เป็นลูกค้าของอะไลท์ก้าวข้ามความซับซ้อนด้านการดูแลสุขภาพ สินทรัพย์ และด้านทรัพยากรบุคคล อะไลท์ผสานรวมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เข้ากับบริการดูแลและการบริการส่วนบุคคล เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้แก่ลูกค้า ผ่านพนักงานที่ทุ่มเททำงานอยู่ ณ ศูนย์ของอะไลท์ 19 แห่งทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 22 ล้านราย รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้คนเหล่านั้นอีก 18 ล้านราย ให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างไม่ซับซ้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้อะไลท์ยังคงมองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความเติบโตให้กับผู้คนและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง