ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เตรียมพัฒนา 2 โครงการด้วยไมโครชิพอัจฉริยะ ตรวจสารพิษตกค้างในอาหารและน้ำแบบพกพา และวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบและผลิตไมโครชิพอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพและด้านการเกษตรจำนวน 2 โครงการ จากข้อเสนอหลายร้อยโครงการที่เสนอเข้าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้ง 2 โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับทีมนักวิจัยชั้นนำระดับประเทศจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพื่อต่อยอดไมโครชิพอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่แบบไร้สายในระยะประชิด หรือ NFC  ที่สามารถอ่านค่าได้ด้วยสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดอัจฉริยะ (Smart Sensor)  เพื่อการวัดและการอ่านค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและใช้งานได้ง่าย

สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพจะเป็นระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างแบบพกพาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนนั้น จะเป็นการตรวจสอบสารปนเปื้อนสำคัญ 2 กลุ่มคือ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (คลอร์ไพริฟอส) คาร์บาเมต (คาร์บาริล) และไพรีทรอยด์ (ไซเปอร์เมทริน) ในผักและผลไม้ และโลหะหนักซึ่งสามารถตรวจวัดค่าได้หลายชนิด อาทิ สารหนู แคดเมียม ทองแดง โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และ สังกะสี ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถตรวจวัดนอกสถานที่ได้ และมีราคาถูก โดยการใช้บัตรเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาให้แล้วเสร็จพร้อมการทดสอบยืนยันผลประมาณ 15 เดือน

โครงการนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป มีเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบ่งชี้ค่าสารพิษตกค้างที่ได้จากการตรวจวัดจากเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือระบบคลาวด์ ทำให้บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งผู้ใช้งานทั่วไป ตรวจสอบสารพิษต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งการเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนแพลตฟอร์มนี้ นอกจากจะช่วยในการประเมินคุณภาพของอาหารและน้ำดื่มโดยทั่วไปแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตระหนักถึงการปนเปื้อนของสารพิษในพืชผักอาหารและน้ำดื่มน้ำใช้อีกด้วย

ส่วนโครงการด้านการเกษตรจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและปัญญาประดิษฐ์ เป็นการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายราคาประหยัดด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่สามารถตรวจวัดค่าไนไตรท์ซึ่งเป็นของเสียจากน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งที่พบทั่วไปตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงจากระบบเปิดมาเป็นการเลี้ยงระบบปิดที่ไม่มีการทิ้งของเสียออกจากฟาร์มหรือทิ้งออกน้อย พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย โดยติดตั้งกระจายทั่วทั้งบ่อเลี้ยงกุ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านค่าไนไตรท์ในน้ำได้ดีและมีราคาถูก และนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินคุณภาพน้ำด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารและการใช้เครื่องเติมอากาศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมผลทดสอบจากสถานที่จริงประมาณ 2 ปี

โครงการพัฒนานี้เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เพื่อลดต้นทุนทั้งด้านพลังงาน อาหารและยารักษาโรคของกุ้ง เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันในเวทีระดับโลก เพิ่มรายได้จากการส่งออกและช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชนผู้บริโภคจะได้ทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่ำลง นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ระบบนี้ไปยังการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นได้ในอนาคตอีกด้วย

“ซิลิคอน คราฟท์ ฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้งสองโครงการดังกล่าวให้เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศจากฝีมือของคนไทย” นายมานพ กล่าว

###

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ผลิตไมโครชิพ ส่งทดสอบ ทำการตลาดและจัดจำหน่ายเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Silicon Valley) บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่าง อาทิ ไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification), ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกอาคาร (Access control), ไมโครชิพที่ใช้ในดอกกุญแจสำรองและเครื่องอ่านรหัสกุญแจสำรองแบบเข้ารหัสของยานยนต์ (Immobilizer) และ ไมโครชิพในกลุ่มคลื่นความถี่สูงแบบไร้สายในระยะประชิด (NFC) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า กายภาพ และเคมี (Sensor) ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ กลุ่มยุโรป, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง