Facebook จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” ติดอาวุธ เอสเอ็มอีไทย

  • Facebook เปิดตัวโปรแกรมอบรมทักษะทางดิจิทัล ติดอาวุธเอสเอ็มอีไทย สร้างธุรกิจให้เติบโต 
  • ตั้งเป้าหมายอบรมผู้ประกอบการไทยกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลายภายในปี 2562
จากซ้าย: ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิทัล ธนาคารวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม, ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและย่อม (สสว.), เบธ แอน ลิม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), ไมเคิล บัค หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย

Facebook ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” (สร้างธุรกิจให้เติบโตกับ Facebook) อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและพันธมิตรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและชุมชน ในการเสริมศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Facebook ในการร่วมผลักดันสู่การปฏิรูปด้านดิจิทัล สนับสนุนการสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย

โปรแกรมอบรมทักษะทางดิจิทัลนี้จะจัดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจเองและผู้จัดการ โดยมีเป้าหมายในการอบรมไว้กว่า 1,000 ราย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับการอบรมทั้งในแบบบุคคลและระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเนื้อหาฝึกอบรมจะครอบคลุมในหลายหัวข้อ อาทิ การสร้างเพจธุรกิจบน Facebook และ Instagram การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์และการขยายการเติบโตของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ฯลฯ   

ทั้งนี้ Facebook ได้ร่วมกับพันธมิตรจากกลุ่มและชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมถึงเจ้าของธุรกิจที่มาจากกลุ่มประชากรที่เคยถูกกีดกันหรือมีความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม พันธมิตรชุมชนเหล่านี้จึงมาจากกลุ่มประชากรหลากหลาย เช่น ชุมชนผู้พิการ ชุมชนเพศทางเลือก ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นต้น 

โปรแกรมฝึกอบรมนี้จะจัดขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

เบธ แอน ลิม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกล่าวถึงเป้าหมายของโปรแกรม “Boost with Facebook” ภายในงานเปิดตัวว่า “คนไทยมีความกระตือรือร้น มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจ และมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆ รวมถึงเห็นความสำคัญของทักษะด้านดิจิทัลที่จะช่วยสร้างธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต เราหวังว่าโปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเรามุ่งเสริมความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้กับเอสเอ็มอีไทยที่มาจากชุมชนที่มีความหลากหลายทั่วประเทศ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ Facebook มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและชุมชน ในการขยายทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย” 

ข้อมูลจากรายงาน Future of Business ระบุว่า ภาคธุรกิจและภาคชุมชนของไทยนั้นมีการเปิดรับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างกว้างขวาง โดยร้อยละ 78 กล่าวว่าพวกเขาใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Facebook ในการแสดงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษายังระบุอีกว่าร้อยละ 94 ของธุรกิจขนาดเล็กที่เข้าร่วมการ

สำรวจในครั้งนี้ตระหนักดีว่าการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงช่องทางโซเชียลต่างๆ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19 ของจีดีพีของประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ถึง 2.82 แสนล้านบาท ภายในปี 2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

กว่า 3 ล้านรายในไทยที่คาดว่าจะสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 43 ของจีดีพีรวมของประเทศ ภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายงานผลสำรวจยังเผยว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสำรวจไม่ถึงร้อยละ 16 ที่รู้สึกมั่นใจว่าตนเอง

มีความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างชำนาญ1

นางสาวอัจรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานเปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” ว่า “ความพยายามของรัฐบาลไทยไม่เพียงแค่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเร่งส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวด้วย รัฐบาลจึงต้องปฏิบัติเสมือนผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลว่า เศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตในทุกมิติอย่างมั่นคง จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในความริเริ่มของโปรแกรมนี้”   

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซี กล่าวว่า “นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลก เลือกมูลนิธิคีนันเป็นพันธมิตรด้านองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในการดำเนินโครงการนี้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลกได้นั้น  ถือเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิในการจัดอบรมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อยและขนาดเล็ก และช่วยให้พวกเขาสามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ โปรแกรม “Boost with Facebook” นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของกิจการให้กับกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคม และสนับสนุนให้ พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพทางการแข่งขัน ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และผลักดันให้นโยบายประเทศไทย 4.0 สำเร็จลุล่วง ตลอดจนนำไปสู่สังคมที่มี ความเท่าเทียมกันมากขึ้น”

ภายในงานเปิดตัวโปรแกรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจากภาครัฐและชุมชน ได้แก่ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและย่อม (สสว.) ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิทัล ธนาคารวิสากิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและ นายนิกร ฉิมคง ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของความร่วมมือในการสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย”โดยมีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการเข้าสู่การปฏิรูปดิจิทัล เรื่องราวของความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความริเริ่มในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจในประเทศไทย

###

[1] ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง