สุดยอดเอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 จัดงานมอบรางวัลโดย ธพว. ร่วมกับ ม.หอการค้า และบมจ.เออาร์ไอพี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร BUSINESS+ โดย บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลยิ่งใหญ่ THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวน 30 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันความโดดเด่นในด้านต่าง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า การมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม รวมถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจชุมชน จึงนับว่าเป็นวิสาหกิจดีเด่นอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ และนับเป็นอีกครั้งที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นการเชิดชูองค์กรให้โดดเด่น สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล

นิตยสาร BUSINESS+ ในฐานะสื่อที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไทย ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” เพื่อหวังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอสเอ็มอีไทยเพิ่มมากขึ้นนายมนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงาน จนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย เกษตรและอาหาร และธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 30 รางวัลประกอบด้วย

 1. รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

โดยคัดเลือกจากผลการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลาง ที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

 • การผลิต
 • การบริการ
 • การจัดจำหน่าย
 • เกษตรและอาหาร
 • ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 1. รางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันมีความโดดเด่นในด้านต่าง
 • รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการและการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม
 • รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม
 • รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยม
 • รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม
 • รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม
 • รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจด้านอาหารแปรรูปยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม
 • รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
 • รางวัลวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี

 

รายชื่อบริษัทได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018

อันดับที่

ประเภท

บริษัท

1

อุตสาหกรรมการผลิตจากผลิตภัณฑ์เกษตรยอดเยี่ยม

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

2

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยอดเยี่ยม

บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด

3

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดเก็บและขนส่งสินค้ายอดเยี่ยม

บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

4

ความเป็นเลิศด้านบริการและการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

บริษัท ปภาวิน จํากัด

5

อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด

6

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารยอดเยี่ยม

บริษัท สวิฟท์ จำกัด

7

อุตสาหกรรมการพัฒนาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

บริษัท อินท์อินเตอร์เซคชั่น จำกัด

8

นวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ จำกัด

9

การวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

10

แผนธุรกิจยอดเยี่ยม

บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด

11

ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

12

การออกแบบสินค้ายอดเยี่ยม

บริษัท ควอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

13

ธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

14

นวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม

บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15

นวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม

บริษัท .สยาม ทรานสปอร์ต จำกัด

16

ธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

17

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม

บริษัท เชียงใหม่ แอ็ดเวนเจอร์ จำกัด

18

ธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม

บริษัท วอนนาเทค จำกัด

19

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพยอดเยี่ยม

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

20

ธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งเฮง

21

ธุรกิจด้านอาหารแปรรูปยอดเยี่ยม

บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด

22

นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด

23

นวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

24

ธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตะวัน เฮิร์บ

25

ธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด

26

อุตสาหกรรมการบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อธุรกิจยอดเยี่ยม

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

27

ธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด

28

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพยอดเยี่ยม

บริษัท บีบียู จำกัด

29

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

30

อุตสาหกรรมการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับยอดเยี่ยม

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

###

เกี่ยวกับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่
โดดเด่นในด้านต่าง ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะบรรณาธิการ นิตยสาร BUSINESS+ และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงคณะกรรมการ
จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

About naruethai

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 เร่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที

บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เดินหน้าพันธกิจจัดฝึกอบรมไอซีทีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2563 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ผู้จัดหาเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำของโลกเดินหน้าเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 …

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …