ดีป้าคาดการณ์ 7 เทคโนโลยีแห่งอนาคต เร่งสร้างคน พลิกโฉมธุรกิจ

กรุงเทพฯ, 11 มิถุนายน 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ร่วมกับ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน แถลงผลการศึกษาการคาดการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Technology Foresight) ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี เพื่อให้สะท้อนโอกาสและความเป็นไปได้ของการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

การศึกษาดังกล่าวได้กำหนดโรดแมปของเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Roadmap) สำหรับประเทศไทยที่ควรมุ่งเน้น อันประกอบด้วย 7 เทคโนโลยีทั้งหมดด้วยกัน ดังนี้

 1. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)
 2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 4. โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom)
 5. เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลบัญชี (Distributed Ledger Technology or Blockchain)
 6. การประมวลผลควอนตัม (Quantum Computing)
 7. ระบบอัตโนมัติ (Automation)

โดยที่ในระยะเร่งด่วน ใน 5 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2568) ประเทศไทยควรมุ่งเน้น 6 เทคโนโลยี ได้แก่ 

 • อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ในภาคการการขนส่ง การสื่อสารและโทรคมนาคม การเกษตร การผลิต ยานยนต์ และสาธารณสุข
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในภาคการเงินการธนาคาร การขนส่ง การสื่อสารและโทรคมนาคม การผลิต การค้าและบริการ การท่องเที่ยว/ โรงแรม และสาธารณสุข
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในภาคการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ภาคการค้าและบริการ ภาคสาธารณสุข ไปจนถึง ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และอุตสาหกรรมยานยนต์
 • โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom) หรือ 5G ในภาคการเงินการธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 • เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลบัญชี (Distributed Ledger Technology or Blockchain) ในภาคการเงินการธนาคาร ภาคสาธารณสุข และภาคการค้าปลีก

โดยที่ในระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 15 ปี ยังคงมุ่งเน้น 6 เทคโนโลยี ซึ่งเหมือนกับในระยะเร่งด่วน (แต่เป็นเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้น) และต้องมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ 7 เพิ่มเติม ได้แก่การประมวลผลควอนตัม (Quantum Computing) ในภาคการเงินการธนาคาร ภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต  โดยในระยะยาวนี้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom) จะเข้าสู่ยุค 6G ด้วย

นอกจากนี้ การศึกษายังได้เสนอแนะสิ่งที่ประเทศไทยควรต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในหลายเรื่องสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 3-4 เรื่องที่ต้องทำวันนี้ ดังนี้

1. เร่งพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)  และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ภาคการเงินการธนาคาร และภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม เนื่องจากทั้ง 2 ภาคนี้นั้นได้รับการมุ่งเน้นการพัฒนาที่มากในระดับหนึ่งแล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการบริการ เช่นท่องเที่ยวและสาธารณสุข

2. อุดช่องว่างเรื่องบุคลากรดิจิทัลที่ขาดแคลนด้วยการการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะเร่งด่วน (เช่น Smart VISA และ Tax Incentive Program) และร่วมมือกับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะรายใหญ่จากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยทั้งใน ในการทำโครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญขนาดใหญ่ (Large-Scale Project)สำหรับเทคโนโลยีทั้ง 7 ด้านนี้

3. เร่งตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี (Center of Technology Excellence) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง 7 ด้านภายในประเทศให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว โดยพัฒนาต่อยอดจาก IoT and Digital Innovation Institute ที่ ดีป้า ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นอยู่ก่อนแล้วในระยะแรก 

4. สร้างแพลตฟอร์มความรู้ และสร้างความตระหนักผ่านงานประชุมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง เช่น งานส่งเสริมเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ, งานเสวนาส่งเสริมการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), งานสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) และสร้างเวทีเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทใหม่ๆที่ได้พัฒนาเช้าสู่ตลาด ตลอดจนจัดงานการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ รวมถึงจับคู่ธุรกิจ

ส่วนในระยะยาวผลการศึกษานี้ ได้เสนอแนะให้ ประเทศไทยมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ไปสู่ Deep Technology รวมถึงยกระดับ SMEs และ Startups ไทยไประดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของภูมิภาคด้วย

###

About naruethai

Check Also

เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ต้นแบบสุดยอดธุรกิจยุค Digital SMEs

โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพฯ – บริษัทเออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆด้วยแนวคิด “Digital SMEs …

“ดีป้า” เปิดตัว “Thai Skill” ออนไลน์คอมมูนิตี้แห่งใหม่ ชวนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพิ่มทักษะดิจิทัล เสริมรายได้ สร้างอาชีพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมเปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” มุ่งส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ ในด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล …