Tag Archives: universal payment

DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments เร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการของ ITMX (Thailand)

เมื่อเร็วๆนี้บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัดได้จัดอบรมแบบ Class room training และWorkshop ภายใต้หัวข้อ “Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องที่เสริมให้องค์ประกอบต่างๆของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นรวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยบริษัทฯได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์สุตัณฑวิบูลยเป็นผู้บรรยายหลักด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 40 ปีนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงซึ่งช่วยเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ DataOne ในด้านการให้บริการ Universal Payment ซึ่งถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่ DataOne เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ ITMX Thailand ต่อไป 

Read More »