Tag Archives: google education

Google สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบพลิกโฉม สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเทคโนโลยี Google for Education

13 กันยายน 2561 – Google ประเทศไทย สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการศึกษาไทย แบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education)  มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ พร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา เพื่อเสริมสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครูเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ โรงเรียนระดับประถม และ มัธยม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 705 โรงเรียน และพร้อมสนับสนุนขยายผลครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป โดย Google จะสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งให้บริการที่ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคคลกร ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่กันยายน  2561 – มีนาคม 2562

Read More »