Tag Archives: farmsuk

เอไอเอส ผนึกฟาร์มลุงรีย์ รุกเปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข นำเทคโนโลยี IoT สร้างแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ ผ่านแนวคิด สอน-เสริม-สร้าง ติดอาวุธ Smart Famer หนุนภาคเกษตรกรรมไทยยั่งยืน

23 ธันวาคม 2562: เอไอเอส ร่วมกับฟาร์มลุงรีย์ เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข เป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานด้านการทำการเกษตร ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” พร้อมเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม Smart Famer ได้นำประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงมาร่วมแบ่งปัน บูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีผสมผสานแนวคิดการทำเกษตรแบบคนเมือง (Urban farm) โดยนำแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) มาช่วยบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน 

Read More »