Tag Archives: customer experience

Hyper-Personalization อาวุธการตลาดยุคใหม่ มัดใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล

เอ็นทีทีเผยพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่คาดหวังการตอบสนองแบบเข้าถึงและรู้ใจในขณะที่เจ้าของสินค้ายังมีการปรับตัวค่อนข้างช้าผลสำรวจชี้ว่ามีเพียง17% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกที่ระบุถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มากกว่าการสัมผัสประสบการณ์จาก AI และหุ่นยนต์ สิงคโปร์– 28 กุมภาพันธ์ 2363 – บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT LTD.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจจากรายงานประจำปี “Global Customer Experience Benchmarking Report” ในหัวข้อ “The Connected Customer: Delivering an effortless experience.” พบว่า มีเพียง12 % ขององค์กรในแถบเอเชียแปซิฟิกที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ขณะที่ 64% พิจารณาจากการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience : CX) ถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้องค์กร แม้ว่าหลายองค์กรพยายามปรับกลยุทธ์ด้าน CX ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของลูกค้า (VoC) ผลสำรวจกลับพบว่า 54% ขององค์กร ยังไม่มีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ขณะที่ …

Read More »