ฟอร์ติเน็ตแนะองค์กรพัฒนาศูนย์ Next-Gen SOC รับมือภัยและลดความเสี่ยง

พร้อมโมเดลกรอบการทำงานแบบอัตโนมัติ SOC Automation Framework เพื่อเร่งประสิทธิภาพการประสานงานอุปกรณ์ทั้งศูนย์ ด้วย FortiSIEM และ FortiSOAR รองรับพ.ร.บ. ไซเบอร์และพ.ร.บ. ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

โดยดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรแนะองค์กรในประเทศไทยยกระดับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยยุคเน็กซ์เจนเนอเรชั่น (Next-Generation Security Operating Center: SOC) พร้อมแนะนำโมเดลกรอบการทำงานแบบอัตโนมัติ (SOC Automation Framework) เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรสามารถเร่งประสิทธิภาพการบริหารและประสานงานอุปกรณ์ทั้งศูนย์ด้วยฟอร์ติเซียม (FortiSIEM) และฟอร์ติซอร์ (FortiSOAR) ช่วยก้าวข้ามปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ การยกระดับศูนย์นี้นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรองรับพ.ร.บ. ไซเบอร์และพ.ร.บ. ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที 

การ์ทเนอร์พบว่า ในปีค.ศ. 2019 ที่ผ่านเพียงปีเดียวมีเม็ดเงินที่ใช้จ่ายทั่วโลกในด้านความปลอดภัยไซเบอร์สูงกว่า 124 พันล้านดอลลาร์  อย่างไรก็ตาม ทีมจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังประสบปัญหาในการบริหารระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรเนื่องจากมีคอนโซลให้บริหารมากเกินไป มีการแจ้งเตือนภัยจากอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเกินกว่าจะจัดการได้ รวมถึงการพึ่งพาวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่องค์กรขาดแคลนบุคลากรด้านปลอดภัยไซเบอร์อันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

กรอบการดำเนินงานของ Next-Gen SOC 

คำถามคือเครื่องมือใน SOC ใดที่เหมาะกับองค์กรของท่าน  ฟอร์ติเน็ตได้ออกแบบกรอบการทำงาน Next-Gen SOC แบบอัตโนมัติอันประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร (People)  กระบวนการ (Process) และอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Product)  ทั้งนี้ กรอบการทำงานจะช่วยให้องค์กรแต่ละแห่งสามารถประเมินระดับศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของตน ณ ปัจจุบัน และเลือกใช้โซลูชั่นให้เหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

องค์กรที่อยู่ในระดับ 1 หมายถึง องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง ที่มีทีมไอทีขนาดเล็ก อาจไม่มีพนักงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์เลย ยังไม่ใช้เพลย์บุ๊ก (Playbooks) ที่ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหา ดังนั้น การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นลักษณะการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

องค์กรที่อยู่ในระดับ 2 หมายถึง องค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีทีมพนักงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์เฉพาะ ควรจะมีกระบวนการสร้างแผนด้านความปลอดภัย 

องค์กรในระดับที่ 3 จะหมายถึงองค์กรที่มีทีมรักษาความปลอดภัยทีมใหญ่ มีนักวิเคราะห์ SOC ที่มีประสบการณ์ มีเพลย์บุ๊กที่กำหนดขั้นตอนที่ควรปฏิบัติไว้อย่างดี มีโซลูชั่น SIEM (Security Information and Event Management) ใช้ในการบริหารอุปกรณ์และโซลูชั่น SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) ในการประสานการทำงานของอุปกรณ์ทุกชิ้นในศูนย์รวมถึงอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม และยังมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสองโซลูชั่นอีกด้วย

รูปที่ 1: องค์ประกอบในการทำงาน Next-Gen SOC แบบอัตโนมัติ

ฟอร์ติเน็ตได้แนะนำโซลูชั่นสำคัญที่ช่วยในการบริหาร SOC ได้แก่ ฟอร์ติอนาไลเซอร์ (FortiAnalyzer) ทำหน้าที่วิเคราะห์และทำให้ระบบความปลอดภัยในซีเคียวริตี้แฟบริคเป็นอัตโนมัติ (สำหรับองค์กรระดับ 1) ฟอร์ติเซียม (FortiSIEM)  ทำหน้าที่จัดการเหตุการณ์และอีเว้นท์ด้านความปลอดภัย และฟอร์ติซอร์ (FortiSOAR) ทำหน้าที่ประสานการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแบบอัตโนมัติและตอบสนองภัยคุกคามที่เข้ามา (สำหรับองค์กรระดับ 2 และ 3 ตามลำดับ) โดยมีซีเคียวริตี้แฟบริคเป็นแพลทฟอร์มที่เชื่อมโยงโซลูชั่นเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ส่งให้ทีมรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนจำกัดในองค์กรนั้นสามารถเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยได้สูงสุด

ใช้ Security Fabric Analytics & Automation เป็นพื้นฐาน

ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบแห่งฟอร์ติเน็ตกล่าวเสริมว่า “Next-Gen SOC ต้องมีความฉลาด ฟอร์ติเน็ตได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเข้ามาช่วยในการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่อยู่บนซีเคียวริตี้แฟบริคแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ต”  โดยสร้างและแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะระหว่างอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแต่ละชิ้นในแพลตฟอร์มได้อย่างทั่วถึง อันรวมถึงอุปกรณ์ไฟร์วอลล์และ IPS/IDS และอื่นๆ  โดยใช้อุปกรณ์ฟอร์ติอนาไลเซอร์ช่วยประมวลผลค้นหาภัยคุกคามได้รวดเร็วเป็นเรียลไทม์ ส่งให้เป็นระบบความปลอดภัยแบบบูรณาการ จึงสามารถตอบสนองภัยคุกคามที่ตรวจพบด้วยความเร็วเครือข่าย

นอกจากนี้แล้ว องค์กรควรใช้อุปกรณ์ฟอร์ติเซียมในการรวบรวมและแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมมานั้นได้อย่างชาญฉลาด  สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายของบุคคลที่สามได้ สามารถรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

อุปกรณ์ฟอร์ติซอร์ออกแบบมาสำหรับ SOC ขนาดใหญ่

ในองค์กรที่ใช้โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่หลายประเภทจำเป็นต้องใช้โซลูชันที่มีศักยภาพสูงขึ้น จึงจะสามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ในที่นี้หมายถึง การใช้ฟอร์ติซอร์รวบรวมเหตุการณ์ภัยคุกคามจากอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยหลายประเภท อันรวมถึง อุปกรณ์ SIEM อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ และจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามขึ้นตอนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในเพลย์บุ๊กเพื่อตอบสนองภัยคุกคามที่มีลักษณะซับซ้อน

นอกจากนี้แล้ว ฟอร์ติซอร์ยังเหมาะสำหรับให้ผู้ให้บริการ MSSP โดยเอื้อให้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงของฟอร์ติซอร์ในการขยายขีดความสามารถด้านความปลอดภัยในบริการที่มีการจัดการของตนแก่ลูกค้า  ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาบริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วในอัตราส่วนของวิศวกรต่อลูกค้าที่ต่ำ จึงเป็นการเพิ่มผลกำไรได้

ฟอร์ติซอร์เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการที่ต้องการลดความซับซ้อนของการดำเนินงานในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของ SOC   ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อได้มากกว่า 300 ประเภท  ฟอร์ติซอร์จึงสามารถรวมเทคโนโลยีและผู้ค้าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรายใหญ่ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด ส่งให้มีศักยภาพในการมองเห็นเครือข่ายและควบคุมแบบรวมศูนย์ สามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายได้ตามบทบาทของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ นอกจากนี้  ฟอร์ติซอร์มีเพลย์บุ๊กมากกว่า 200 ฉบับที่กำหนดค่าปฏิบัติตามได้อย่างง่ายๆ มีโมดูลในการจัดการที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการอัปเดตด้วยไทม์ไลน์และวิธีการทำงานที่สอดคล้องกันของอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ซึ่งขั้นตอนการตอบโต้ การแก้ไขที่เป็นแบบอัตโนมัติและสม่ำเสมอ

ดร. รัฐิติ์พงษ์กล่าวส่งท้ายว่า “องค์กรในทุกอุตสาหกรรมล้วนต้องการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ ในขณะที่มีข้อบังคับใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามรวมถึงพ.ร.บ. ไซเบอร์และพ.ร.บ. ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนั้น การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยให้เป็น Next-Gen SOC จึงจำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรควรเพิ่มการวิเคราะห์เอไอขั้นสูงในโครงสร้างความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในการมองเห็น การตรวจจับ การเคลื่อนไหวและการตอบสนองอัตโนมัติต่อเหตุการณ์ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วทั้งองค์กร”

###   

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต  ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น คลาวด์ โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด  และมีลูกค้ามากกว่า 440,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน  ทั้งนี้ สถาบัน Fortinet Network Security Expert (NSE) เป็นหนึ่งในสถาบันที่จัดการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ครอบคลุมมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม  รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com  และ The Fortinet Blog  หรือ FortiGuard Labs

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …