CAT เปิดเวทีเสวนา “เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation” ชี้แนวทางพิชิตโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดเสวนาในหัวข้อ “Unlock Your Business Potential : เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation ในงาน CAT e-business Innovation 2019 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Your Competitiveness ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสรชั้น 2 สำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ โดยความร่วมมือระหว่าง CAT และผู้บริหารจากภาคธุรกิจพันธมิตรที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม ร่วมพูดคุยเพื่อแบ่งปันแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการดำเนินธุรกิจในยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยการกล่าวถึงความสามารถในเชิงโซลูชั่นที่แต่ละบริษัท สามารถตอบสนองต่อลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ได้

คุณพันธ์สธรณ์ เครือศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยเริ่มต้นจาก คุณพันธ์สธรณ์ เครือศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มของ ลูเจ้นท์  ในปัจจุบันมีอยู่สามส่วนหลัก คือการเชื่อมโยงกระบวนการซื้อ-ขาย, การขนส่ง และการชำระเงิน เข้าไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งที่เป็นความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบันคือการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากเครือข่ายพันธมิตร เพราะฉะนั้นการให้บริการเชิงบูรณาการของ ลูเจ้นท์ จึงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ ถึงแม้จะต่างบริการ ต่างค่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น โดยนโยบายของรัฐบาลด้านการส่ง e-Tax invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานต่อกรมสรรพกร นอกจากจะลดภาระต้นทุน และความยุ่งยากของการระส่งข้อมูลระหว่างธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ (Business to Government : B2G) แล้ว e-Tax invoice ยังสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจ (Business to business : B2B) อีกด้วย การทำธุรกิจในปัจจุบัน จึงอาจเป็นไปได้ยากลำบากหากขาดพันธมิตรและการเชื่อมโยงเทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน

Mr.Blair Baker Co-Founder INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS (ITS)

ด้าน Mr.Blair Baker Co-Founder INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS (ITS) ได้พูดถึงฺ Blockchain ซึ่งเป็นระบบการทำงานเครือข่ายการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ของ ITS ซึ่งพร้อมใช้ในการสนับสนุนภาคธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ที่สามารถตรวจติดตามผลได้ ยกตัวอย่างเช่นการทำ E-Smart Farm ซึ่ง Blockchain จะช่วยให้สามารถทราบถึงข้อมูลของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูก และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งหากมีข้อผิดพลาดในการส่งสินค้ามายังปลายทาง Blockchain ก็สามารถตรวจสอบติดตามได้ ซึ่งจะช่วยสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม 

คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึง Logistic Performance Index (LPI) หรือดัชนีชี้ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ในประเทศไทยยังมีส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเติมเต็มอีกหลายด้าน โดยเฉพาะความรวดเร็ว นวัตกรรมของ 1 เทรด พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่พัฒนาให้พร้อมบริการระหว่างภาคธุรกิจนำเข้าและส่งออกภายใต้แนวคิดการลดกระบวนการเพื่อให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 70 

คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

คุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ให้คำปรึกษา  และบริการด้านดิจิทัลโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการ และให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร  นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (operate) ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลระบบ ,ด้านการจัดทำเนื้อหาข้อมูล และด้านการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์  เพื่อให้ผู้ใช้บริการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว  โดยบริการทั้งหมดของ วี บิลด์ แอน โอเปอร์เรต นั้น ยังมีรูปแบบการให้บริการ (Business Model) แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และยืดหยุ่น  จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้าอย่างลงตัว 

ดร.สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อะแมสเลิร์น จำกัด

ดร.สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อะแมสเลิร์น จำกัด กล่าว่า อะแมสเลิร์น มีโซลูชั่นในด้าน Online Video Conference ที่สนับสนุนในเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ในขณะที่ดั้งเดิมการเดินทางเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่กระทบต่อระบบการศึกษา ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยต้องทุ่มเทเวลากับการรับส่งบุตรหลานเพื่อเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนตามสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งทำให้หมดเวลาไปกับการเดินทาง ความสามารถในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจของผู้เรียนก็อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว การเรียนการสอนในรูปแบบ Online interactive จะสามารถแก้ปัญหาได้ ในขณะที่ภาคธุรกิจก็สามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสารระหว่างบุคลากรซึ่งอยู่ต่างสาขา ต่างสำนักงานได้ โดยจะช่วยให้ลดความยุ่งยากในการเดินทางเพื่อพบปะตามนัดหมายประชุม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี

คุณเกษม บำรุง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึงนวัตกรรมของ CAT ว่าปัจจุบัน CAT ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ โดยการบริการด้าน IOT Application มุ่งเน้นการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ โดยคาดหวังว่าโซลูชั่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของ CAT พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จะสามารถนำพาธุรกิจทั้งหมดที่ต้องการการพัฒนา ก้าวข้ามความท้าทาย ณ ช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติสู่ยุค 4.0 ได้

คุณเกษม บำรุง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างถ่องแท้และสามารถเข้าถึงแหล่งของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจได้ จะเป็นการนำพาธุรกิจให้มีความก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการซื้อขาย การทำธุระกรรมการเงิน การขนส่ง การสื่อสาร เมื่อนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ จะช่วยยกระดับและชี้วัดโอกาสของความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …