Tag Archives: zone storage

เวสเทิร์น ดิจิตอล ครองแชมป์ด้านสถาปัตยกรรม Zoned Storage สร้างนิยามให้วงการดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับเซตตะไบต์

สถาปัตยกรรมแบบ Zoned Storage ยกระดับมาตรฐานของ ZNS และ SMR ทำให้ สถาปัตยกรรมระดับเซตตะไบต์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Read More »