Tag Archives: rpa

RPA ตัวเร่งธุรกิจ E-Logistics เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร

ขณะที่รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนหลายบริษัทในหลากอุตสาหกรรมเองก็กำลังเร่งปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีที่ถาโถมมาอย่างไม่หยุดยั้ง บางแห่งเริ่มนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วย transform ธุรกิจให้อยู่รอด ลดต้นทุนในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตลอดจนนำมาเสริมการให้บริการ อาทิ Big data, Internet of Things (IoT), Cloud, Artificial intelligence (AI), Blockchain ฯลฯ

Read More »

เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้ตลาด RPA เพื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตสูง

จากการสำรวจของ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นพบว่า ระบบการทำงานซอฟต์แวร์อัตโนมัติ Robotic Process Automation หรือ RPA กำลังเป็นกระแสที่เติบโตในโลกของแรงงานดิจิทัล โดย​ RPA ในประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตสูงมาก พบธุรกิจในประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้มีเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ โดยภาคธุรกิจที่ใช้ RPA ได้แก่ ธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัย โดยยังมีอีกหลายธุรกิจที่สนใจจะนำ RPA มาใช้

Read More »

เคพีเอ็มจีประเทศไทย จับมือกับ UiPath 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์

UiPath และเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี RPA มาสนับสนุนการทำงานให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทย – วันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ UiPath บริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ในการใช้หุ่นยนต์เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี RPA ไปสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพการให้บริการขององค์กร โดยการร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เคพีเอ็มจี ประเทศไทย สามารถให้บริการด้าน RPA โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ UiPath เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค รวมไปถึง SMEs ต่างๆ อีกด้วย

Read More »