Tag Archives: new career thailand

อว. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” ปิดช่องว่างการเรียนรู้ในทุกมิติ รับมือโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ายกระดับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยล่าสุดได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่งเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” อย่างเป็นทางการนำร่อง 30 หลักสูตรซี่งส่วนมากเป็นรูปแบบเรียนฟรีที่รัฐให้การสนับสนุนมีเพียงบางหลักสูตรที่อาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อให้ผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่นผู้ประกอบอาชีพอิสระบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาได้สร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเองรวมทั้งเพิ่มทักษะชั้นสูงและการทำงานสมัยใหม่ให้กับกำลังคนในภาค SMEs และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้มีศักยภาพพร้อมทำงานหลังวิกฤต COVID-19 ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินต่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและรับมือโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

Read More »