Tag Archives: mdes

บีเอสเอ กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมวางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ไปอีกขั้น

บุคคลสำคัญจากภาครัฐและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ร่วมวางแผนปรับปรุงนโยบายด้านการป้องกันข้อมูล ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และคลาวด์ คอมพิวติ้ง รับยุคดิจิทัล กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2561 – บีเอสเอ│กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อพูดคุยประเด็นความท้าทายและข้อเสนอแนะให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกำลังเร่งปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฏระเบียบเพื่อเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยตัวแทนจากภาครัฐได้วางนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและการสร้างงาน 

Read More »