Tag Archives: kpmg

เคพีเอ็มจี: การปรับปรุงระบบ AI สามารถช่วยธุรกิจฟื้นฟูและเติบโตได้

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ปัจจุบันเทคโนเลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้แอ็พพลิเคชั่นต่างๆ ด้านการบริการ ผลิตภัณท์ต่างๆ ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงการใช้ เทคโนโลยี AI ในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เทคโนโลยีคลาวด์ และแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการตลาดต่างๆ

Read More »

เคพีเอ็มจีประเทศไทย จับมือกับ UiPath 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์

UiPath และเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี RPA มาสนับสนุนการทำงานให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทย – วันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ UiPath บริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ในการใช้หุ่นยนต์เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี RPA ไปสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพการให้บริการขององค์กร โดยการร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เคพีเอ็มจี ประเทศไทย สามารถให้บริการด้าน RPA โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ UiPath เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค รวมไปถึง SMEs ต่างๆ อีกด้วย

Read More »