Tag Archives: ibm x-force threat intelligence

ผลการศึกษาไอบีเอ็มชี้ การวางแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การยับยั้งการโจมตียังคงเป็นปัญหาอยู่

การใช้เครื่องมือด้านซิเคียวริตี้มากกว่า 50 รายการ กลับทำให้การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์มีประสิทธิภาพลดลงองค์กรส่วนใหญ่ไม่มีแผนรับมือเฉพาะสำหรับการโจมตีแบบทั่วไปและการโจมตีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น   

Read More »