Tag Archives: educa 2018

ได้เวลา…การศึกษาต้องปฏิรูป! “depa” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนครู…สู่ยุคดิจิทัล ผ่านงาน EDUCA 2018

หมดยุคแล้วกับการเรียนการสอนแบบ “Teacher Centered” หรือ การสอนแบบที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ด้วยเพราะโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกของดิจิทัล (Digital) การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” มาเป็น “โค้ช” คือมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย  ดังนั้นครูในยุคนี้จึงต้องมีความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Read More »