Tag Archives: digital twin

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนครอบคลุมเชื่อมโยงหลายมิติ อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงทางทะเล และปัญหาโรคอุบัติใหม่ หน่วยงานความมั่นคงในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  จึงได้ทบทวนแผนให้มีความก้าวทันต่อสถานการณ์ กอปรกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติแผน โครงการสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น (Smart City)  ในปี 2559 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้อัจฉริยะตามมาตรฐานสากล 6 สาขา ได้แก่  การเดินทางและขนส่ง (Smart Mobility) พลเมือง (Smart People) ระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ (Smart Economy) สิ่งแวดล้อม(Smart Environment)  การบริหารจัดการภาครัฐ (Smart Governance) และ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง (Smart Living)

Read More »

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จับมือ แอลเอ็นเอส รีเสิร์ช จัดทำอีบุ๊ค หัวข้อ Forging the Digital Twin in Discrete Manufacturing ส่งต่อองค์ความรู้เทคโนโลยี Digital Twin แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 – แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes) ได้จัดทำอีบุ๊ค หัวข้อ “Forging the Digital Twin in Discrete Manufacturing” (การสร้าง Digital Twin ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน) ภายใต้ความร่วมมือกับ แอลเอ็นเอส รีเสิร์ช (LNS Research) โดยอีบุ๊คฉบับนี้จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี “Digital Twin” มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงระบบต่าง ๆ ในแบบเวอร์ชวล 3 มิติ แก่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนช่วยโคลนนิ่งต้นแบบโครงการเป็นดิจิทัลฟอร์แมท ใช้เพื่อทดลองและทดสอบในสภาวะแบบจำลอง ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง 

Read More »