หัวเว่ยเปิดตัวบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ให้บริการเครือข่าย มุ่งสร้างมูลค่าหลากหลายมิติเพื่อลูกค้า

หัวเว่ยเปิดตัวการบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการด้าน (Carrier Consulting Services) พร้อมทั้งสายผลิตภัณฑ์และตัวอย่างบริการให้คำปรึกษาด้าน 5G ของหัวเว่ย ภายในงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit (HAS 2020) เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถรับมือเชิงรุกต่อโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอุตสาหกรรมไอซีทีและการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีใหม่มากมาย เช่น เทคโนโลยี 5G คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาด B2B บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจึงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงความท้าทายต่อการดำเนินงานต่างๆ การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้โซลูชันและบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การวาง      กลยุทธ์ การออกแบบในระดับสูง การออกแบบด้านต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ การวางแผนเครือข่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการปรับโครงสร้างใหม่และการบริหารจัดการอีโค   ซิสเต็มโดยอิงกับมูลค่า เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำให้เกิดวัฏจักรธุรกิจที่ให้ผลในเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ หัวเว่ยจึงได้นำเสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายและลูกค้าของหัวเว่ยเอง 

จากการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานและการดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการเครือข่ายในระดับโลกมาแล้วมากมาย บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของหัวเว่ยจึงเป็นการพัฒนาระเบียบวิธีที่เรียกว่า V-ID3EA® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือต่างๆ มากกว่า 150 รายการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้โครงการให้คำปรึกษาในระดับโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หัวเว่ยจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการให้คำปรึกษา (consulting portfolios) แก่ผู้ให้บริการเครือข่าย 12 รายการ ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ กลยุทธ์ ธุรกิจ การปฏิบัติงาน และเครือข่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจและเครือข่าย 5G (5G Business-Network Synergetic Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการจัดการโดยอิงตามมูลค่า (Value-based Management Consulting), การให้คำปรึกษาด้านองค์ความรู้องค์กร (Enterprise Know-how Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับโครงสร้างใหม่ (Operation Optimization and Reconstruction Consulting), ศูนย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (DTPC- Digital Transformation Practice Center), การให้คำปรึกษาด้านความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน (Operation Assistance Consulting), การให้คำปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ (Video Consulting), การให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายในครัวเรือน หรือเครือข่ายคงที่ (Home/ Fixed Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายผู้บริโภค หรือเครือข่ายเคลื่อนที่ (Consumer/ Mobile Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent Operation Consulting), การให้คำปรึกษาด้านบริการดิจิทัล (Digital Service Consulting) และการให้คำปรึกษาด้านการสร้างรายได้จากประสบการณ์การใช้บริการ (Service Experience Monetization Consulting)

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจและเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยจะทำให้มั่นใจได้ว่าการขยายเครือข่ายจะได้รับการผลักดันด้วยบริการที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่ายตามจำนวนที่ต้องการ (on-demand) และการสร้างเครือข่ายอย่างแม่นยำ เพื่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจที่ให้ผลเชิงบวกในระหว่างการพัฒนา 5G โดยขณะนี้หัวเว่ยได้ให้บริการคำปรึกษา 5G แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายในจีน ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการของหัวเว่ยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์เชิงลึก การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเข้าถึงทุกภูมิภาคทั่วโลก

ปัจจุบัน บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของหัวเว่ยรองรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก โดยมีทีมงานประจำอยู่ใน 9 ภูมิภาคและศูนย์ Competence Centers 2 แห่ง ในอนาคตหัวเว่ยจะเดินหน้าลงทุนในบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสามารถสร้างมูลค่าและในขณะเดียวกันก็ได้มูลค่ากลับคืน หัวเว่ยยังมุ่งหวังที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับโลก พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ เพื่อสร้างกลไกการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ดังนั้น หัวเว่ยจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวมและพัฒนาอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ

###

เกี่ยวกับหัวเว่ย 

หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด   

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com  

ติดตามเราได้ที่ 

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/HuaweiTechTH  

http://www.youtube.com/Huawei

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …