การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่กระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต

การที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสาธารณสุข ทำให้ระบบบริหารสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานบริษัท อินฟอร์ อาเชียน

จะดีแค่ไหนหากองค์กรหนึ่ง ๆ รู้วิธีรับมือกับเหตุฉุกเฉินร้ายแรง พวกเขาเข้าใจดีถึงค่าใช้จ่ายของความล้มเหลวถ้าไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อม และการเตรียมพร้อมนั้นจะเป็นทั้งการช่วยชีวิต และทำให้ธุรกิจเกิดการสูญเสียทางการเงินน้อยที่สุด และการลงระบบที่ตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบเหล่านั้น จะช่วยลดเวลาในการกู้คืนระบบ

การเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตามดูความเป็นไป และการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพรวมถึงทรัพยากรบุคคลได้ทุกเวลาที่ต้องการ

ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ 

เมื่อเริ่มเห็นเค้าลางของปัญหา องค์กรที่ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีจะเริ่มดำเนินการตามชุดแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้ทันที เช่นการทำสัญญาจัดซื้อ การทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา การเตรียมการเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง และเมื่อภัยเหล่านั้นใกล้เข้ามา พวกเขาก็จะเดินหน้าโครงการและนำโครงการย่อยต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาวางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้ว มาบูรณาการใช้งานได้ทันที

ถ้าประเด็นอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดก่อนเกิดภัยพิบัติใด ๆ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลการซ่อมบำรุงแบบเรียลไทม์เพื่อระบุว่าชิ้นส่วนใดจำเป็นต้องได้รับการดูแลทันที และถ้าประเด็นอยู่ที่การประเมินสถานการณ์เพื่อหาจุดเปราะบางต่าง ๆ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีเซ็นเซอร์และการตรวจสอบทางกายภาพเพื่อจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว องค์กรจะสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละครั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้อย่างถี่ถ้วนด้วยระบบติดตามต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้

นั่นหมายถึงว่า องค์กรจะสามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพื่อทำการเรียกคืนค่าชดเชย ส่งรายงานข้อมูลหลังการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และทำการประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการดำเนินการแบบใดได้ผลดีที่สุด

การบูรณาการการตอบสนองของผู้ประกอบการขนส่ง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวอย่างของภัยพิบัติเฉียบพลันที่สุดที่ต้องได้รับการตอบสนองอย่างเป็นระบบจากผู้ประกอบการขนส่ง 

ผู้ประกอบการขนส่งที่จะสามารถรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ดีที่สุด จะต้องมีความสามารถต่อไปนี้

  • มีความแม่นยำและใช้วิธีการที่สามารถจำแนกยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุดได้โดยง่าย
  • สามารถระบุช่วงเวลาที่มีการใช้ยานพาหนะน้อย เพื่อให้สามารถกำหนดเวลาซ่อมบำรุงตามปกติ หรือกำหนดการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ 
  • สามารถปรับตารางการทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยสาธารณะออกมาเมื่อใด ต้องสามารถปรับให้สอดคล้องเหมาะสมได้ทันที
  • สามารถปรับกระบวนการซ่อมบำรุงประจำวันต่าง ๆ ให้ตอบรับกับสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์การระบาดของโรค และกำหนดกระบวนการให้ได้อย่างละเอียด 

ในกรณีฉุกเฉินใด ๆ ซึ่งรวมถึงการระบาดใหญ่ ล้วนมีความเสี่ยงที่ข้อมูลของระบบซัพพลายเชนที่สำคัญ ๆ อาจไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม เครื่องมือใหม่ ๆ ที่กระจายอยู่ในระบบซัพพลายเชนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การนำไปใช้งานภาคสนามก่อน แต่หากอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายการสินค้าคงคลัง หน่วยงานก็จะไม่สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน ประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพการทำงาน ค่าใช้จ่าย หรือการจำหน่ายออกจากระบบได้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน แต่หากเป็นภัยพิบัติทางกายภาพ ลำดับความสำคัญอาจแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าในรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ภาวะฉุกเฉินเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า คุณจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่คุณไม่สามารถตรวจวัดได้ ในกรณีนี้ หากคุณไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ที่ใด คุณก็จะไม่สามารถติดตามตรวจสอบสิ่งนั้นได้ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

สร้างกลับมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม

ระบบทุกประเภท รวมถึงระบบขนส่งสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลา หากระบบเหล่านั้นได้รับการตั้งค่าให้ใช้หลักการที่สามารถสร้างกลับมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม

โดยเริ่มจากการให้ความสนใจกับหน่วยงาน และโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ จากนั้นทำการบันทึกการตอบสนองของระบบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตพร้อมมุมมองที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น  รายละเอียดจะต้องละเอียดมากพอที่จะทราบได้ถึงความพร้อมใช้ของสินทรัพย์ที่ระบุ และความสามารถในการปฏิบัติงานของสินทรัพย์นั้นภายใต้ความกดดัน ระเบียบของแต่ละบุคคลที่ช่วยให้คนงานสามารถทำงานในโหมด “สะอาด” ความโปร่งใสของซัพพลายเชน วัสดุต่าง ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญาสำคัญ ๆ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานขนส่งมวลชนเริ่มได้รับเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ภายใต้พระราชบัญญัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางสหรัฐ ผู้ประกอบการจะสามารถทำการประเมินหลังการปฏิบัติการได้ เพื่อคาดการณ์ปัญหาในอนาคต สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง และเข้าใจอุปสรรคเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น และเราอาจจะได้เห็นว่า FTA จะรับมือด้วยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรการในการชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของสินทรัพย์ เพื่อถอดบทเรียนที่ได้รับจากการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เห็นความสำเร็จต่าง ๆ ตามมา เป็นโอกาสในการแยกแยะช่องว่างต่าง ๆ และทำความมุ่งมั่นพื้นฐานให้ลุล่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการนำระบบการจัดการ และระบบไอทีมาใช้ขับเคลื่อนความสำเร็จ

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …