DGA เดินหน้าปักหมุดรากฐานสังคมดิจิทัล ผนึกขุนพลหน่วยงานรัฐ ใช้นวัตกรรมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนประเทศ

DGA ผนึกขุนพลหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าผลักดันประเทศสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดโครงการอบรมผู้บริหารยุคดิจิทัล “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)” และ “หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันบุคลากรนำเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล บริการภาคประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม รอส. กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบาย “Thailand 4.0” มาอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันประเทศมีความรุดหน้าไปมาก เห็นได้จากการที่ภาครัฐมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานต่างๆ ได้ตอบรับกับความต้องการของคนในสังคมดิจิทัลมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการผลักดันให้ประเทศไทยสู่ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผู้บริหารภาครัฐระดับสูงจำเป็นต้องมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารโดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล สำหรับการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) และ หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 (e-Government Executive Program: e-GEP) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA นี้มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐได้มาร่วมกันนำเสนอแนวคิดการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการและโครงการต้นแบบที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรต่อไป 

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า ทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาสำหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ดำเนินการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตร รอส. รุ่นที่ 6 ได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย กิจกรรรมบูรณาการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง และการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้จำนวน 27 คน 

สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 ได้จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และต่างประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จำนวน 24 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการและโครงการต้นแบบด้านรัฐบาลดิจิทัล ต่อนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อรับคำแนะนำและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …