วสท. ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ สมาคมไทยไอโอที พัฒนาวิศวกรรมความปลอดภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ลงนามMOU บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที (THAI IoT Association) โดย นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที เพื่อสนับสนุนวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมกับด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล IoT ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วสท. นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท. นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง กรรมการสมาคมไทยไอโอที และนายสุทัด ครองชนม์ กรรมการสมาคมไทยไอโอที ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้สององค์กรเห็นว่า เทคโนโลยี IoT ได้ทวีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเชื่อมต่อและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ยุค 5G และมีความสำคัญในงานวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยด้านภัยพิบัติ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยที่เชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆและเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง  การอพยพผู้คนให้ปลอดภัยและรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรอาสา วสท. ทั่วประเทศ และการใช้องค์ความรู้และดิจิทัลในการป้องกันภัยในเชิงรุก ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี IoT ของอาเซียน และขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

###

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …