อัพเดทสภาวะการณ์ตลาดไอทีเซอร์วิสประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561

ตลาดไอทีเซอร์วิส (IT Services) ของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 นั้นมีมูลค่าสูง 47 พันล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตที่ 9.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของทั้งปี 2561 นั้นอยู่ที่ 92 พันล้านบาท โดยที่ประเทศไทยนั้นมีมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีเซอร์วิส ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้มีการใช้จ่ายด้านไอทีเซอร์วิสในประเทศนั้นมีหลายปัจจัย ครอบคลุมในแทบทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น การมีบริการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อคเชน (blockchain) หรือคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrencies) ในภาคธุรกิจการเงิน การลงทุนและการพัฒนาด้านไอโอที โรโบติกส์ ออโตเมชัน และ โลเคชันเบสเซอร์วิสสำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นในภาคโรงงานอุตสาหกรรม การริเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น แผนการลงทุนในเทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้าออนไลน์ (online facial recognition system) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ เป็นต้น

ตลาดไอทีเซอร์วิสในภาพรวมนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ตามลักษณะและรูปแบบของการให้บริการตามนิยามของบริษัทไอดีซี (International Data Corporation – IDC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะมีคุณลักษณะเฉพาะร่วมที่สำคัญ (key attributes) ดังนี้ 

  • Project-oriented market จะมีสัญญาการจ้างงานระยะสั้น ข้อเสนอและงานบริการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ความเป็นเจ้าของด้านสินทรัพย์ (assets) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ และมีการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเป็นผลสำเร็จของงานที่คาดหมายไว้
  • Managed services market จะมีสัญญาการจ้างงานระยะยาว ข้อเสนอและงานบริการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า สินทรัพย์บางส่วนจะมีผู้ให้บริการเป็นเจ้าของและรับผิดชอบดูแลแทนลูกค้า และการรักษามาตรฐานการให้บริการ (on-going service level agreement – SLA) และการปรับใช้ให้เหมาะสมถือเป็นผลสำเร็จของงานที่คาดหมายไว้
  • Support services market จะมีสัญญาการจ้างงานระยะยาว ข้อเสนอและงานบริการเป็นรูปแบบมาตรฐานไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ความเป็นเจ้าของด้านสินทรัพย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ และมีการแก้ปัญหาที่ตกลงไว้ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่คาดหมายไว้

ภาพรวมทิศทางของตลาดไอทีเซอร์วิสประเภท project-oriented ในครึ่งปีหลังของปี 2561

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของตลาดไอทีเซอร์วิสในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 คือการริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชัน (DX) ในด้านที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมเทคโนโลยี บิ๊กดาต้า เอไอ บล็อกเชน และการพัฒนาคลาวด์เบสแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นยังมีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนโดยโครงการต่าง ๆ หลากหลาย อาทิเช่นโครงการสมาร์ทซิตี้ ที่ช่วยเพิ่มความต้องการงานไอทีเซอร์วิสในด้านงานที่ปรึกษา (IT consulting services) และงานรวมระบบ (systems integration services) ให้กับอุตสาหกรรมการขนส่งและการก่อสร้าง ในขณะที่ธุรกิจการบริการส่วนบุคคลจะมีความต้องการการพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในแบบ customized มากขึ้น

ในด้านฝั่งธุรกิจภาคการเงินการธนาคารมีความต้องการพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเอไอและบล็อกเชนสูงมากขึ้น และภาคโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีด้านไอโอที ส่งผลต่อการเติบโตที่มีนัยยะของงานไอทีเซอร์วิสด้านงานที่ปรึกษาด้านเน็ตเวิร์คและงานรวมระบบ (network consulting services & integration)

ภาพรวมทิศทางของตลาดไอทีเซอร์วิสประเภท managed services ในครึ่งปีหลังของปี 2561

หลาย ๆ องค์กรที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน ทรานสฟอร์มองค์กร ให้ตอบรับกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และได้มีการวางแผนด้านเงินลงทุนรายปีโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาในด้านดิจิทัลนั้น มีความพยายามในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น และเน้นในเรื่องของนวัตกรรม ทำให้งานด้านไอทีบางส่วนที่มีลักษณะงานประจำ (routine tasks) ทำซ้ำ ๆ (repeatable tasks) ภายในองค์กรเหล่านี้ถูกโอนย้ายไปจัดการโดยผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งในภาพรวมนั้นมีต้นทุนที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานเพื่อมาดูแลงานประจำเหล่านั้นโดยเฉพาะ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานด้านไอทีที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในองค์กรได้ดีขึ้น

การลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะคลาวด์เบสแอปที่เติบโตเพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร การค้าปลีก การบริการส่วนบุคคล และภาคการขนส่งนั้น นับว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตขึ้นมากของงานไอทีเซอร์วิสในกลุ่ม hosted application management นอกจากนั้น การพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน (tools) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทีมนักพัฒนา (AppDev) สามารถผลิตและออกแอปเวอร์ชันใหม่ ๆ หรือออกฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดในภาพรวม

ภาพรวมทิศทางของตลาดไอทีเซอร์วิสประเภท support services ในครึ่งปีหลังของปี 2561 

จากแนวโน้มของการย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมาที่ระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบออนพรีมิส (on-premise private cloud) ขององค์กรต่าง ๆ ทำให้เกิดความต้องการอัพเกรดระบบอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วย รวมไปถึงการเก็บรวบรวม คัดแยก และใช้ประโยชน์จากดาต้าหลากหลายที่มาและหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มที่มาของแหล่งรายได้ให้กับองค์กรนั้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีการลงทุนในฮาร์ดแวร์จำพวก SOL server และ stimulation systems ตลอดไปจนถึงซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ อนาไลติกส์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยปกติการลงทุนในระบบโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะต้องมีการอบรมพนักงานให้สามารถใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการทำงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของระบบเหล่านั้นให้สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานซับพอร์ตเซอร์วิสในส่วนนี้ที่เป็นไอทีเซอร์วิสประเภท IT education and training ส่วนใหญ่จะถูกระบุรวมอยู่ในสัญญาการจ้างงานเพื่อลงระบบอยู่แล้ว

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …