อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ริเริ่มเครือข่ายบุคลากรทางอีคอมเมิร์ซ สร้าง GET Network ตั้งเป้าช่วยอบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ประกาศสร้างเครือข่ายโกลเบิล อีคอมเมิร์ซ ทาเล้นท์ (Global E-Commerce Talent: GET Network) จับมือสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วโลก เน้นให้การศึกษาและสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จด้านอีคอมเมิร์ซ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดจาก GET Program ของอาลีบาบา เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเต็มรูปแบบให้กับสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย GET โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไทยเข้าร่วมพิธีเปิด

 

 

ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนี้ประกอบด้วยคณาจารย์และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 1,500 คน โดยมี นายหยางจุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางเซิ่น หยีฉิน ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนายไบรอัน หว่อง รองประธาน อาลีบาบากรุ๊ป ในฐานะตัวแทนอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมทำพิธีเปิดในช่วงสัปดาห์แห่งความร่วมมือประจำปีด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

สมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานและลงนามใน Article of Authorization อาทิ รศ. ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอับดุล อาซิซ ฮาว อับดุลลา ที่ปรึกษาสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงปักกิ่ง มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาคอร์สที่มีคุณภาพสูง เพิ่มแพลตฟอร์มในการสอน ตลอดจนอบรมอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต โดยในขั้นต้นนี้ เครือข่ายจะประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมใน GET Program แต่ในอนาคตจะขยายไปสู่การเปิดรับสมาชิกจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม

“อาลีบาบา บิซิเนส สคูล มีความภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล เราตั้งพันธกิจที่จะช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจได้ง่ายดายไม่ว่าจากที่ใดในโลก (Make it easy to do business anywhere) และเครือข่าย GET Network ก็เป็นส่วนต่อขยายของพันธกิจดังกล่าว เราตระหนักดีว่าบุคลากรทางด้านอีคอมเมิร์ซยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ดังนั้นเราพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างคณาจารย์ทั่วโลก โดยการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในการที่จะทำให้ความตั้งใจนี้เป็นจริงขึ้นได้” นายหว่อง ผู้บริหารจากอาลีบาบากรุ๊ป กล่าว

“สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” ดร. เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่าย GET Network กล่าว “หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา คือการมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จและเติบโตให้คนรุ่นถัดไปก้าวมาสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดังนั้น ม.บูรพาจึงได้ทำงานกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล และหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล เครือข่าย GET Network จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าเราและนักศึกษาของเราจะอยู่แนวหน้าของการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซ และประเทศไทยจะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว”

สมาชิกเครือข่ายของ GET Network จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการก่อตั้ง GET Start-up System Incubator ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ของ GET และชุมชนออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกอบรมครูผู้สอนทั้งแง่ออนไลน์และออฟไลน์ และมีโอกาสที่จะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบา

เครือข่ายนี้ นับเป็นส่วนต่อขยายจาก GET Program ของอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ นวัตกรรม และการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไปสู่อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross-border E-commerce) ผ่านการศึกษาและอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ GET Program จะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากอาลีบาบา บิซิเนส สคูล และผู้เปี่ยมประสบการณ์ทั้งหลาย โดยจะมีทั้งการอบรมในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ให้กับทั้งครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติการและผู้ประกอบการ โดยนำเสนอแง่มุมทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบอีคอมเมิร์ซของโลก และการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผู้สอนที่ผ่านการรับรองจะใช้ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีเพื่อนำไปผสานกับคอร์สการสอนด้านอีคอมเมิร์ซที่สถาบันการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่

ปัจจุบัน GET Program มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกว่า 65 แห่ง ได้ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนไปแล้วกว่า 260 ราย ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 1,600 ราย และนักศึกษากว่า 7,000 ราย จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อิสราเอล มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ตุรกี และไทย โดยความต้องการสูงสุดจะมาจากมาเลเซียและประเทศไทย สำหรับประเทศไทย สมาชิกผู้ก่อตั้งของเครือข่าย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั่วไป ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย ศรีปทุม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย GET Network และ GET Program ได้จาก https://get.alibaba.com

# # #

About Alibaba Business School

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาลีบาบากรุ๊ป และมหาวิทยาลัย หังโจว นอร์มัล (Hangzhou Normal University) ของจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันจะเน้นที่ระบบฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งทศวรรษมานี้ มีส่วนในการฟูมฟักผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจีนและในประเทศอื่น ๆ ไปแล้วนับล้านคน

Media Contacts
124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด โทร 02 7181886
กัญญณัฐ ศรีชัยภัทรกุล 089-457-1180 kanyamas@124comm.com
หฤชา ลดาวัลย์ 091-565-4556 Harucha@124comm.com

About TechTalkThai Team

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …